Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a Rév-Derschner Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-943688, a továbbiakban: Adatkezelő) részére megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.
A Rév-Derschner Kft., mint adatkezelő az érintetteket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelések) az alábbiak szerint tájékoztatja.

1. Adatvédelmi felelősség

A Rév-Derschner Kft. (székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-943688, a továbbiakban: Adatkezelő) felelős az Adatkezelőhöz benyújtott adatok védelméért.
Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz az adatkezelő azon munkavállalói és az Adatkezelő által egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka – vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból, az Adatkezelőnél irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés pl. hírlevél esetén az EU-n kívül esik, meggyőződünk arról, hogy az a GDPR-nek megfelelően történik. Az adatszolgáltatás önkéntes, és az Adatkezelések jogalapja az egyes adatkezelések tekintetében az érintettek által külön-külön megadható előzetes és kifejezett hozzájárulásuk.
Az érintettek az adatlapon megadott bármelyik hozzájárulásukat bármikor külön-külön, vagy együttesen is visszavonhatják a lenti elérhetőségek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
Az Adatkezelések során folyamatos mentés, archiválás, vásárlói szegmensek alkotása, leíró és a vásárlói szokásokat illető prediktív analitika tevékenységek elvégzésére adatfeldolgozókat vehet igénybe azzal, hogy a mindenkori adatfeldolgozó személyéről az érintetteket informálja.

2. Érintettek köre, adatok felvétele

Az adatszolgáltatás önkéntes, és az Adatkezelések jogalapja az egyes adatkezelések tekintetében az érintettek által külön-külön megadható előzetes és kifejezett hozzájárulásuk.
Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy abban az esetben minősül érintettnek, amennyiben az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon, az Adatkezelő által kibocsátott nyomtatványon, illetve bármilyen más módon az Adatkezelő által fenntartott adatbázisba regisztrál, továbbá, amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az Adatkezelő által közzétett felhívásra jelentkezik, illetve az Adatkezelő részére személyes adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja.

3. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adatokat kezelheti:
• Az Adatkezelő által szervezett programra jelentkező kiskorú személy képviselőjének
o neve,
o lakcíme,
o e-mail címe,
o telefonszáma.

• Az Adatkezelő által szervezett programra jelentkező kiskorú személy
o neve,
o születési helye és ideje,
o lakcíme,
o anyja neve.

• Az Adatkezelő által szervezett programon részt vevő kiskorú személy programon való részvételre alkalmas egészségügyi állapotának, illetve esetleges megbetegedésének ténye.
• Az Adatkezelő által szervezett programon részt vevő kiskorú személy esetleges allergiás megbetegedései.

4. Adatkezelési cél, jogalap, adattovábbítás

Az Adatkezelő a fenti személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeli:
• Az Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy azonosítása.
• Az Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy regisztrációja az Adatkezelő által szervezett programokra.
• Kapcsolattartás az Adatkezelő által szervezett programokon való részvétellel kapcsolatosan.
• Az Ön tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségekről.
• Hírlevelek kiküldése az Ön számára az Adatkezelő, illetve üzleti partnereinek ajánlataival, nyereményjátékaival.
• Az Ön részére számla kiállítása, kiküldése.
• Az adatkezelő az adatokat az eddig felsoroltakon kívül a termékkínálat, a helyszín és a szolgáltatás optimalizálására is felhasználhatja.

5. Az adatok kezelése, az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintettek az adatkezelésekről a Rév-Derschner Kft.-től az alábbi megadott elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhetnek, kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy a Résztvevő elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérhetik adataik helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos korlátok között kérhetik bármely adatuk törlését (ezt a Rév-Derschner Kft. megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), kérhetik az adatkezelés korlátozását (ha pl. a résztvevő vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén a résztvevő ellenzi az adatok törlését), illetve gyakorolhatják adathordozhatósághoz való jogukat is (azaz kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását).
Ön – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő a kérés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, az Adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli. Amennyiben Ön és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az Ön jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti. A fentiek alapján az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:
• -azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
• -Ön azt kéri;
• az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
• -az adatkezelés célja megszűnt;
• -azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy és az adat közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
Amennyiben Ön az adatainak kezelésének visszavonását, törlését kéri, az a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
Az adatbázisból történő kilépési szándékot személyesen a székhelyen vagy a telephelyen illetve az info@sliderclub.hu e-mail címen lehet kérni. A Rév-Derschner Kft. az egyes lemondások feldolgozását 3 napos átfutási idővel tudja vállalni.

6. Az Adatkezelő elérhetőségei

név: Rév-Derschner Kft.
székhely, levelezési cím: 1101 Budapest, Kőbányai út 49.
telephely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 228.
e-mail: info@sliderclub.hu
weboldal: sliderclub.hu

7. Jogi sérelmek

A résztvevőnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Rév-Derschner Kft.-nél, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a résztvevő ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a résztvevő dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A NAIH elérhetőségei:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
telefonszám: +36 1 391 1400
fax: +36 1 391 1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: naih.hu.

8. Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor kérheti elérhetőségeinken, illetve elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikáljuk.